Vedtægter for Brøderup Efterskole

Indholdsplan

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Efterskole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med havkajak kajakpolo og kano

Studerende
Uddannelsesplan for lærerstuderende

Rygning

Skolen er røgfri.

Grundskole nøgletal

Ved hjælp af nedenstående hjemmeside, kan skolens og andre skolers grundskole nøgletal (karakterer) ses.

Undervisningsministeriets statistik databaser

Fuldførelsesfrekvens m.m.

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald. overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens

§ 2, skt. 1, nr. 4.

Nedenstående er link til institutionernes informationer.
Til undervisningsministeriets hjemmeside

Årsrapport

Årsrapport for Brøderup Efterskole 2017

Vedtægter

Vedtægter for Brøderup Efterskole

Årsplaner

Årsplan for 2018/19

Årsplan for 2019/20

Årsplan for 2020/21

Evalueringer

Undervisningsevaluering (fase 2 (1,3))
Selvevaluering (fase 4)
Psykisk undervisningsmiljø (fase 1,2,3)

Efterår

1. fase

A. Eleven bedømmer sig selv personligt og fagligt ud fra udleveret spørgeskema. 
B. 
De elever, hvor lærerne finder det nødvendigt, gennemgås på et lærermøde, hvor der tales om indstilling, indsats, sociale forhold og andre ting, som måtte være relevant for eleven. 
C. 
Huslæreren tager en samtale med den enkelte elev med udgangspunkt i lærernes drøftelser og elevens egen bedømmelse. 
D. 
Huslæreren tager kontakt til forældrene, såfremt der er forhold, som bør tages op med dem.

Forår

2. fase

A. 
Eleverne udfylder et skema, som indeholder spørgsmål vedr. faglighed, niveau, kvalitet, kompetence, faciliteter, tidssvarenhed, larm og støj osv. (Evaluerer på undervisningens kvalitet)
B. Resultatet samles i et samleskema (diagram), og lærerne vurderer resultaterne og tager stilling til eventuelle ændringer, og der udarbejdes en plan.
C. Eleverne informeres i en morgentime om resultatet og får mulighed for at stille spørgsmål til det.
D. Samleskema og vurdering/plan lægges ud på nettet.

(Link til nyeste undervisningsevaluering)

3. fase

A. Eleven bedømmer sig selv personligt og fagligt ud fra udleveret spørgeskema.
B. Eleverne gennemgås på lærermøde på huslærerens foranledning.
C. Huslæreren tager en personlig snak med den enkelte elev.
D. Huslæreren tages kontakt til forældrene, såfremt der er forhold, som bør tages op med dem.

Slutning af året

4. fase

A. Forretningsudvalget udvælger ord eller betydninger fra værdigrundlaget (evaluering på værdigrundlag).
B. Alle elever skriver en historie/begivenhed om hvert ord/betydning.
C. Eleverne går sammen 3 og 3. De vælger nu, hvilken historie fra hver kategori, der er mest dækkende. De går sammen 6 og 6 – vælger igen den mest dækkende. Nu går de sammen 12 og 12, vælger den mest dækkende.
D. De ca. 10 historier om hvert ord/betydning vurderes og diskuteres i personalegruppen i forhold til vores opfattelse af de udvalgte ord/betydninger. Der udarbejdes en konklusion/fremtidsplan.
E. Bestyrelsen vurderer historier og personalegruppens konklusion.
Holder værdigrundlaget stadig?
F. Personalets konklusion lægges ud på nettet sammen med eventuelle kommentarer fra bestyrelsen.

Værdigrundlagsevaluering 2011

Vi har i dette skoleår evalueret på følgende ord fra værdigrundlaget – fællesskab og tillid.

Konklusion i forhold til ordet ”fællesskab”:

Vi ser klart, at vores mange arrangementer med alle elever er med til at styrke det store fællesskab.
De negative historier giver ikke et billede af, at der samlet set er noget at være bekymret over.
Der er et par historier, der omhandler det, at eleverne bor på forskellige gange.
Det omtales som negativt, at ikke alle bor på samme gang, og at der dermed kan opstå grupperinger. Vi har i personalegruppe snakket om at have et fokus på, at problemet ikke opstår.

Konklusion i forhold til ordet ”tillid”:

De positive historier giver et fint billede af gode eksempler på historier om tillid elever og personale iblandt.

Ved de negative historier er der en del historier, der omhandler tillidsbrud i elevflokken. Vi har i personaleflokken drøftet, at det er et punkt til debat i husgrupperne. Hvis der opstår situationer, kan vi lave husgruppemøder med kort varsel.

Bestyrelsen vurderer, at historier og konklusioner underbygger vores værdigrundlag.